fbpx
GO UP
Image Alt

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI ZA UDELEŽBO NA POLETNI ŠOLI V ŠANGHAJU 2018

  1. UVOD

Podjetje ELMA d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, objavlja splošne pogoje k pogodbi o udeležbi na poletni šoli 2018 na Univerzi Donghua v Shanghaiju (izvajalec poletne šole). Splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

Koordinator ne organizira potovanja, temveč je pooblaščeni partner izvajalca poletne šole za zbiranje prijav, izbiro udeležencev, administrativna opravila ter tehnična opravila.

  1. PRIJAVA IN SKLENITEV POGODBE,

Prijava na poletno šolo se opravi preko spletne aplikacije na spletni strani  www.shanghai.si. Po izvedbi prijave interesent na sporočeni elektronski naslov prejme sporočilo, z odgovorom na katerega potrdi prijavo. Prijave in potrditve lahko interesenti izvedejo do 15. marca 2018, s strinjanjem koordinatorja izjemoma kasneje.. S prijavo preko spletne aplikacije in plačilom prvega obroka se šteje, da je pogodba sklenjena ter je interesent sprejel te splošne pogoje poslovanja kot zavezujoče ter se z njimi strinja. S sklenitvijo pogodbe se interesent šteje za udeleženca po teh splošnih pogojih.

Po izteku roka za prijavo oziroma ob poteku roka za odstop udeleženci prejmejo elektronsko sporočilo z vabilom na uradni razgovor, ki bo predvidoma en teden po prejemu prijave potekal preko Skype-a. Na uradnem razgovoru koordinator preveri ustreznost udeležencev. Po opravljenem razgovoru izbrani udeleženci prejmejo potrditveno elektronsko sporočilo, skupaj z računom za plačilo prvega obroka (rok plačila 8 dni). V primeru, če udeleženec računa ne poravna v roku 8 dni, si koordinator pridržuje pravico, da izbranega udeleženca umakne s seznama izbranih udeležencev, izbrani udeleženec pa s tem izgubi pravico prijave oziroma se šteje, da je od pogodbe odstopil. . Od pogodbe lahko udeleženec odstopi samo v skladu z določbami o odpovedi udeležbe (glej točko 5.).

V primeru, da udeleženec ob prijavi ne poda pravilnih podatkov, udeleženec sam nosi vse stroške in druge posledice napačno podanih podatkov.

Koordinator se pridržuje pravico, da udeleženca po izvedbi razgovora zavrne kot neprimernega za udeležbo na poletni šoli brez posebnega navajanja razlogov. V tem primeru bo interesent obveščen o zavrnitvi v roku 8 dni po opravljenem razgovoru ter bo prejel vračilo 1. obroka.

  1. PLAČILA

Neposredno po potrditvi prijave bo interesent prejel nalog za plačilo prvega obroka v znesku 90 EUR, ki ga mora nakazati koordinatorju v roku 8 dni od prejema elektronskega sporočila z računom za prvi obrok.

Račun za 2. obrok plčailav višini 500 EUR udeleženec dobi po elektronski pošti 25.marca 2018 in ga mora poravnati v roku 8 dni od prejema sporočila. V primeru, če je udeleženec izvedel prijavo in plačal prvi obrok pred 31. 12. 2017, drugi obrok znaša manj, in sicer 300 EUR. Če je udeleženec izvedelj prijavo med 1.1.2018 in 1.2.2018 pa je njegov obrok znaša 400 EUR.

Račun za tretji obrok plačila v višini 800 EUR udeleženecprejme po elektronski pošti 1.maja 2018 in ga mora poravnati najkasneje v 8 dneh od prejtja računa.

V primeru neplačila drugega ali tretjega obroka v postavljenih rokih bo koordinator udeleženca naknadno pozval na plačilo v roku 8 dni od pošiljanja elektronskega sporočila. V primeru neizvedbe plačila v dodatnem roku ima koordinator pravico zavrniti prijavo ter zadržati prejeta plačila kot nadomestilo za administrativna bremena.

  1. CENA POLETNE ŠOLE

Cena poletne šole vključuje udeležbo na poletni šoli (tečaj kitajskega jezika v trajanju 67 ur, izvajajo ga gostujoči predavatelji), stroške povabilnega pisma kitajskih oblasti, ki je potrebno za pridobitev vize, izdajo certifikata o uspešno zaključeni poletni šoli, nastanitev (nočitev v dvoposteljni sobe v kampusu univerze Donghua), učbenik ter vse stroške popoldanskih predavanja, aktivnosti obiska mesta Suzhov ter nočnega križarjenja po reki Huang Pu z obiskom Shanghai Towerja.

Skupna cena poletne šole (brez upoštevanja zmanjšanja višine 2. obroka znaša 1390 EUR.

  1. ODSTOP UDELEŽENCA OD POGODBE

Udeleženec ima pravico do odstopa od pogodbe. . V primeru odpovedi udeleženec nima pravice do povnitve že vplačanih plačil od koordinatorja, razen v primeru iz naslednjega odstavka.

Udeleženec ima pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe (prijave na poletno solo) odstopi od pogodbe brez navajanja razlogov. Udeleženec odstopi od pogodbe preko elektronske pošte, ki mora biti poslana z elektronskega naslova, ki ga je udeleženec navedel v prijavi, na elektronski naslov: SummerSchool@Shanghai.si.

Po roku iz predhodnega odstavka udeleženec prevzame riziko morebitnega odstopa od pogodbe, pri čemer izgubi pravico do vrnitve že vplačanih plačil do višine cene, navedene v 4. Členu teh splošnih pogojev. Šteje se, da z že vplačanimi plačili koordinator krije svoje stroške in nastalo škodo;

Če želi udeleženec odstopiti od udeležbe na poletni šoli, mora posredovati pisni odstop po elektronski pošti na elektronski naslov SummerSchool@shanghai.si.

Če se v trajanju poletne šole udeleženec ne udeleži poletne šole ali se je ne udeležuje redno, se šteje, da je odstopil od pogodbe o udeležbi na poletni šoli ter s tem izgubi pravico nadaljnje udeležbe. V tem primeru udeleženec ni upravičen do nikakršne povrnitve svojih stroškov ali kakršnihkoli vračil plačil za poletno šolo koordinatorju. Udeleženec je v tem primeru odgovoren koordinatorju za vse stroške ali škodo, ki mu jo povzroči z neudeležbo.

  1. KOORDINATORJEVA PRAVICA DO SPREMEMBE PROGRAMA IN ODPOVEDI POLETNE ŠOLE

Koordinator ne odgovarja udeležencu za primere, ko pride do sprememb programa poletne šole, vključno s spremembo terminov poletne šole. V primeru spreminjanja programa poletne šole udeleženec nima pravice terjati kakršnegakoli vračila denarja, povnitve škode ali stroškov ali znižanja cene poletne šole.

Koordinator si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe o udeležbi najkasneje 2 meseca pred začetkom poletne šole, če se na poletno šolo ne prijavi zadostno število udeležencev.

Koordinator si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe o udeležbi, če se pred ali med izvrševanjem programa pojavijo izjemne okoliščine, ki se jih ni dalo predvideti vnaprej, se jim izogniti ali jih izključiti.

Koordinator lahko odstopi od pogodbe in zahteva od udeleženca povračilo stroškov, če:je udeleženec kršil določila pogodbe sklenjene z koordinatorjem, zlasti, če koordinator odkrije, da je udeleženec napačno podal podatke.

V primeru, da koordinator odstopi od pogodbe o udeležbi, je udeleženec  upravičen do vračila celotnega zneska vplačil. Med te primere se ne štejejo primeri, ko so razlogi za odpoved na strani udeleženca (vključno s primeri iz 5. Točke Splošnih pogojev).

Koordinator v nobenem primeru udeležencu ne odgovarja za povračilo stroškov udeleženca, kot so stroški letalske vozovnice in potovanja nasploh, stroški vize ali stroškov zdravstvenega zavarovanja oziroma cepljenja.

O kakršnihkoli spremembah koordinator udeleženca obvesti v čimkrajšem času, in sicer na SummerSchol@Shanghai.si .

Kakršnokoli škodo, ki bi nastala, ker je udeleženec predložil napačne podatke, nosi udeleženec sam.

  1. POTOVANJE, DOKUMENTI IN IZGUBA DOKUMENTOV, PRTLJAGE, OSEBNIH PREDMETOV

Udeleženec mora sam poskrbeti za svoje potovanje na poletno šolo in nazaj. Koordinator ni odgovoren za udeleženčevo potovanje, vendar bo po najboljših močeh udeleženca obveščal o relevantnih dejstvih (npr. cenah vozovnic).

Dolžnost udeleženca je, da se informira o vseh veljavnih omejitvah glede potovanja, viz (npr. veljavnost potne listine v času izdaje splošnih pogojev, ki mora v času sprejetja splošnih pogojev biti vsaj 6 mesecev od prihoda v državo potovanja), carine in zdravstvenih omejitev, da uspešno vstopi v državo potovanja.

V primeru, da udeleženec iz kakršnegakoli razloga ne uspe priti na poletno šolo, je to v vsakem primeru njegova odgovornost ter se šteje, da je odpovedal pogodbo o udeležbi.

  1. OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec mora posredovati koordinatorju podatke, ki so pravi in identični tistim, ki so na udeleženčevih uradnih dokumentih. Prav tako udeleženec odgovarja za to, da sporoči pravilne ostale podatke, izrecno se to nanaša tudi na pravilnost elektronskega poštnega naslova.

Koordinator z udeleženci praviloma komunicira preko elektronske pošte. Udeleženec mora zato zagotoviti, da je njegov spletni elektronski naslov delujoč in dostopen.

Če udeleženec poda napačne podatke in to povzroči zamudo ali dodatne stroške drugim udeležencem poletne šole, je udeleženec sam v celoti odgovoren za nastale stroške in škodo, povzročeno drugim udeležencem poletne šole.

Udeleženec je dolžan spoštovati hišna pravila nastanitve in učilnic ter sodelovati s predstavnikom koordinatorja in vršilci storitev pri izvajalcu v dobri veri. Na poletni šoli se mora udeleženec obnašati v skladu z načinom, ki ne ogroža življenj ali zdravja njegovih sopotnikov ali ogroža izvajanje programa poletne šole. Če udeleženec ne izpolni svojih dolžnosti, je odgovoren za stroške in škodo, povzročene koordinatorju. Koordinator ni odgovoren za kakršnekoli stroške ali škodo, ki jo udeleženec utrpi v teh okoliščinah. Če se udeleženec ne obnaša v skladu s temi določili, ga ima predstavnik koordinatorja pravico odstraniti iz nadaljnjega izvajanja poletne šole brez povračila kakršnihkoli stroškov ali škode.

Udeleženec se mora sam dogovoriti z domačo institucijo, da pridobi ECTS kredite za udeležbo na poletni šoli.

Če mora udeleženec prekiniti poletno šolo zaradi izgube dokumentov, ni upravičen do povračila stroškov ali škode.

Koordinator ni odgovoren za osebne stvari in premoženje udeleženca.

  1. KONČNE DOLOČBE

Vse cene v ponudbi so končne.

Ti splošni pogoji veljajo od sprejetja dalje.

Ljubljana, 15. 12. 2017